A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INCOTRON EYMASA S.L.U. informa a l’Usuari de que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporats i són tractats amb l’objectiu de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials ambINCOTRON EYMASA S.L.U.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de suscriure’s als nostres continguts i processar les sol·licituts realitzades en el nostre portal web.

D’acord a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens enviï seran incorporades al nostre Fitxer de Usuarios de la web, titularitat de INCOTRON EYMASA S.L.U. i amb domicili a C/ Creueta nº 1, nave 2 · 08130 Santa Perpetua de Mogoda · Barcelona. Aquest fitxer té implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Navegació

Al navegar per les nostres pàgines webs els servidores d’Internet emmagatzemen la seva direcció IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta direcció IP quan navega per Internet per a que les comunicacions puguin realitzar-se. La seva direcció IP serà utilitzada a més per realitzar estadístiques sobre el número de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Exactitut i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeteixi a INCOTRON EYMASA S.L.U. exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

INCOTRON EYMASA S.L.U. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix responsabilitat alguna dels hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de dita informació. S’exonera al Prestador de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per INCOTRON EYMASA S.L.U. sempre que procedeixi de fonts alienes a l’empresa.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a través de correo postal en C/ Creueta nº 1, nave 2 · 08130 Santa Perpetua de Mogoda · Barcelona, o al correu electrònic: info@incotroneymasa.com, junt amb la prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptat i consentint el tractament de les mateixes per part de INCOTRON EYMASA S.L.U., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

INCOTRON EYMASA S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dits supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canviss introduits amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, INCOTRON EYMASA S.L.U. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis presents a la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre la nostra “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.